Privacyverklaring

Versie: juni 2018

In deze privacyverklaring vindt u wie wij zijn, welke persoonsgegevens wij voor welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken en wat uw rechten tegenover ons zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en uw privacy.

1. Wie zijn wij?

1.1 Coöperatie Masters in Export U.A., rechtspersoon opgericht onder Nederlands recht, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 69722854, gevestigd te Helmond, Nederland.

1.2 Coöperatie Masters in Export U.A. (hierna: “wij”, “ons”of “onze”) biedt 1) exportdeskundigen een samenwerkingsplatform en vertegenwoordigt hun gemeenschappelijke belangen, 2) bedrijven en personen die (willen) exporteren, ondersteuning en advies bij hun exportwerkzaamheden.

1.3 U kunt contact met ons opnemen per brief geadresseerd aan Saffierstraat 22 5706DD Helmond of per e-mail geadresseerd aan info@mastersinexport.nl

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

2.1 Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens als u:

Onze website bezoekt (“bezoekers”)

 • IP-adres
 • Browsertype
 • Computersysteem
 • Apparaattype

Als exportdeskundige lid bent of wilt worden (“leden”)

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres

Gebruik maakt van onze dienstverlening (“klanten”)

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres

Contact met ons heeft (“contacten”)

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

2.2 In aanvulling op de bovenstaande gegevens kunt u vrijwillig andere contact- en persoonsgegevens verstrekken aan ons in kader van uw contact of zakelijke relatie met ons (“vrijwillig verstrekte gegevens”).

2.3 Wij verzamelen geen gevoelige of bijzonder gegevens, zoals gegevens over uw geloof, afkomst of strafblad of gegevens van minderjarigen.

3. Met welk doel worden uw persoonsgegevens verzameld?

3.1 Als verwerkingsverantwoordelijke mogen wij uw gegevens verzamelen en verwerken op volgende wettelijk toegestane doeleinden:

Uitvoering van een overeenkomst

Dit doel is van toepassing als u gebruik wilt maken van onze diensten en producten en omvat de categorie klanten en leden, inclusief door deze categorieën relevante vrijwillig verstrekte gegevens. Wij hebben de aldaar genoemde gegevens nodig om een overeenkomst met u aan te gaan, uit te voeren en te factureren.

Gerechtvaardigd belang

Dit doel is van toepassing als u onze website bezoekt of contact met ons opneemt en omvat de categorieën bezoekers en contacten, inclusief door deze categorieën relevante vrijwillig verstrekte gegevens. Wij hebben de aldaar genoemde gegevens nodig om u de website te tonen of op uw verzoek te reageren.

Wettelijke verplichting

Wij kunnen ook persoonsgegevens verzamelen in verband met een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld om te voldoen aan antiwitwas- en antiterrorismewetgeving en belastingwetgeving. Dit omvatten in principe niet meer dan de onder 2.1 genoemde persoonsgegevens, maar wij kunnen wettelijk verplicht worden om extra persoonsgegevens te verzamelen.

Met uw toestemming

Dit doel is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons verzameld worden, en die niet onder de bovengenoemde doeleinden vallen. Hieronder vallen alle door u vrijwillig verstrekte gegevens die niet relevant zijn voor een van de bovengenoemde doelen.

4. Wie krijgen toegang tot uw persoonsgegevens?

4.1 Wij verkopen of verhuren uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan derden voor uitvoering van een overeenkomst, in kader van een wettelijke verplichting of met uw expliciete toestemming. Wij verzekeren als verwerkingsverantwoordelijke, in zoverre dit binnen onze macht ligt, dat in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving met uw gegevens wordt omgegaan.

5. Hoelang blijven uw persoonsgegevens bewaard?

5.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën, tenzij de wet expliciet langere of kortere termijnen stelt:

Bezoekers

Uw persoonsgegevens worden na realisatie van het doel in principe niet dan wel in geanonimiseerde vorm bewaard. Dit laatste betekent dat de gegevens niet langer tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Deze gegevens worden dus niet langer als persoonsgegevens beschouwd en mogen dus onbeperkt gebruikt of bewaard worden.

Klanten en leden

Uw persoonsgegevens worden na realisatie van het doel minimaal 7 jaar en maximaal 25 jaar bewaard. Dit is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder de belastingwetgeving en tevens om u als klant ook op termijn goede nazorg of opvolgende dienstverlening te bieden.

Contacten

Uw persoonsgegevens worden na realisatie van het doel maximaal 25 jaar bewaard. Dit is om u ook op termijn van goed dienst te kunnen zijn indien u weer contact met ons heeft.

6. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

6.1 U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u kosteloos kunt uitoefenen:

Recht op inzage

U heeft het recht om bij ons op te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en hoe wij deze verwerken, gebruiken, bewaren en eventueel delen.

Recht op correctie

U heeft het recht om uw gegevens aan te vullen of te corrigeren als deze niet meer correct of onvolledig zijn. In zoverre dit redelijkerwijs haalbaar is, zullen wij uw verzoek delen aan eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment te herroepen en bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. In zoverre dit redelijkerwijs haalbaar is, zullen wij uw verzoek delen aan eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens. Uw herroeping heeft alleen effect als wij uw persoonsgegevens alleen op grond van uw toestemming verwerken en uw bezwaar alleen als uw belang zwaarder weegt dan ons belang.

Recht op verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Indien wij deze persoonsgegevens nog nodig hebben om een van de bovenstaande doelen te realiseren, vragen wij u te kiezen of u de verwijdering tot na de realisatie wilt uitstellen of per direct wilt laten uitvoeren. U gaat verder in het laatste geval akkoord met volledige vergoeding aan ons van het product of de dienst in kwestie en eventuele bijkomende schade- of extra kosten, ook al kan de dienst of het product niet of niet volledig meer worden geleverd. Ook kunnen we verwijdering weigeren als er een wettelijke verplichting bestaat om de persoonsgegevens te bewaren.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op een door machines leesbare vorm op te vragen en naar een andere door u genoemde organisatie te verzenden.

6.2 U kunt uw bovenstaande rechten uitoefenen contact met ons op te nemen via de onder 1.3 genoemde contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een leesbare kopie van uw volledige identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

7. Bent u verplicht persoonsgegevens te delen?

7.1 Wij hebben de onder 2.1 genoemde persoonsgegevens om op uw verzoek te kunnen reageren en het door u gevraagde product of dienst te leveren. Indien u de noodzakelijke persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij de genoemde doelen niet realiseren.

7.2 U hoeft de onder 2.2 genoemde persoonsgegevens in principe niet te verstrekken om op uw verzoek te kunnen reageren en het door u gevraagde product of dienst te leveren, maar deze kunnen wel ervoor zorgen dat wij beter van dienst kunnen zijn.

8. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

8.1 Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

8.2 Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via de onder 1.3 genoemde contactgegevens.

9. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

9.1 U kunt contact met ons opnemen per brief geadresseerd aan Saffierstraat 22 5706DD Helmond of per e-mail geadresseerd aan info@mastersinexport.nl

10. Waar kunt u een persoonsgegevensgerelateerde klacht indienen?

10.1 U kunt een klacht indienen over onze omgang met uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens..

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en onze verplichtingen en uw rechten onder deze wet, bezoekt de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.