Versie: juni 2018

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Masters in Export aan klanten geleverde diensten en/of producten. Hierbij verwerpt Masters in Export eventuele algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de klant uitdrukkelijk en verklaart deze niet van toepassing op de door Masters in Export aan de klant geleverde diensten en/of producten.

Definities

Masters in Export: Coöperatie Masters in Export U.A., rechtspersoon opgericht onder Nederlands recht, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 69722854, gevestigd te Helmond, Nederland.

Klant: Zijnde elk individu, rechtspersoon of collectief die op enigerlei wijze diensten en/of producten afneemt van Masters in Export, en hun rechtsgeldige vertegenwoordigers en/of rechtsopvolgers.

1. Totstandkoming dienstverlening

1.1 Het aanbod, de reikwijdte en de prijs van de te leveren diensten worden door Masters in Export schriftelijk vastgelegd in een offerte, overeenkomst of andere vorm van geschreven communicatie, evenals latere wijzigingen hierin.

1.2 Opgegeven prijzen zijn voor bedrijven exclusief btw en voor consumenten inclusief btw, tenzij anders vermeld.

1.3 Indien tussen de klant en Masters in Export geen prijsafspraken voor de te leveren diensten worden gemaakt, zal Masters in Export een standaardtarief voor deze diensten hanteren.

1.4 De overeenkomst tot het leveren van deze diensten zal geacht te zijn afgesloten op het moment dat de klant deze schriftelijk en/of mondeling accepteert. Deze wijze van acceptatie is ook van toepassing op eventuele wijzigingen.

1.5 Eventuele door de klant voorgestelde wijzigingen in de te leveren diensten worden pas van kracht na schriftelijke acceptatie door Masters in Export.

1.6 Een door Masters in Export gedaan aanbod is een maand geldig, tenzij anders vermeld.

1.7 Indien Masters in Export op verzoek van de klant diensten levert, waarbij afspraken over de te leveren diensten niet of slechts gedeeltelijk schriftelijk zijn vastgelegd, wordt tevens geacht een overeenkomst tot het leveren van deze diensten tegen voor Masters in Export gebruikelijke voorwaarden tot stand te zijn gekomen tussen de klant en Masters in Export.

1.8 Tussen Masters in Export en de klant zal geen werkgever-werknemerrelatie of iets soortgelijks ontstaan door de aanwezigheid van een dergelijke overeenkomst. Masters in Export levert haar diensten als onafhankelijke en zelfstandige dienstverlener.

2. Uitvoering dienstverlening

2.1 Voor de overeengekomen diensten geldt voor Masters in Export in principe een inspanningsverplichting zonder einddatum, indien niet expliciet een resultaatverplichting of einddatum is vastgelegd.

2.2 Masters in Export zal de overeengekomen diensten naar beste kunnen en op professionele wijze leveren en zal de klant tijdig en volledig informeren over eventuele obstakels of vertraging bij de levering hiervan.

2.3 De levering van eventuele aanvullende diensten die niet binnen de overeengekomen diensten vallen, is onderhevig aan een aparte overeenkomst tot levering hiervan, ongeacht of deze aanvullende diensten noodzakelijk is voor de levering van de overeengekomen diensten.

2.4 Masters in Export levert geen diensten waarvoor een registratie of beroepserkenning in Nederland nodig is, en zal de klant op dit punt alleen van algemene informatie voorzien en doorverwijzen naar een erkende beroepsuitoefenaar voor de levering van dit soort diensten.

2.5 Masters in Export zal niet verplicht zijn de diensten te leveren voordat alle noodzakelijke middelen, ondersteuning en informatie kosteloos door de klant aan Masters in Export ter beschikking zijn gesteld.

2.6 Masters in Export zal eventuele vertrouwelijke, niet-publieke of bedrijfseigen informatie die Masters in Export van de klant ontvangt, vertrouwelijk behandelen en deze slechts onder de met de klant overeengekomen voorwaarden dan wel diens voorafgaande toestemming met derden delen.

2.7 In aanvulling hierop zal Masters in Export tevens eventuele resultaten van de diensten gedurende 5 jaar geheimhouden, in zoverre het gaat om voor de klant bedrijfsgevoelige en niet-publieke informatie.

2.8 Na levering van de diensten zal Masters in Export op verzoek van de klant eventuele van de klant ontvangen zaken retourneren.

3. Aansprakelijkheid

3.1 De klant vrijwaart Masters in Export en/of personen werkzaam voor Masters in Export volledig voor eventuele aansprakelijkheid en claims met betrekking tot derden als gevolg van door de klant geleverde informatie, gedane toezeggingen en gegeven garanties, omdat het volledig de verantwoordelijkheid van de klant is dat deze volledig, waarheidsgetrouw en accuraat zijn.

3.2 De klant erkent eveneens dat Masters in Export en/of personen werkzaam voor Masters in Export geen partij zijn in eventuele juridische afspraken en contracten tussen de klant en derden die in kader van de dienstverlening tot stand komen, tenzij Masters in Export zich expliciet en schriftelijk als partij gebonden heeft.

3.3 Masters in Export is slechts aansprakelijk tegenover de klant voor maximaal het door de klant aan Masters in Export betaalde bedrag voor de diensten en producten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, in zoverre de klant nawijsbaar directe materiële schade heeft geleden door de handelingen van Masters in Export en/of personen werkzaam voor Masters in Export.

3.4 De klant dient uiterlijk 12 maanden na de levering van de dienst of product Masters in Export op de hoogte te stellen van haar claim tegenover Masters in Export.

3.5 Masters in Export aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of verliezen die voortvloeien uit (de toepassing van) resultaten van geleverde diensten en/of verstrekte informatie van de kant van Masters in Export, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van Masters in Export of personen werkzaam voor Masters in Export of een andere wettelijk niet uit te sluiten grond.

4. Betaling

4.1 Het standaardbetalingstermijn voor diensten en producten is 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Producten worden pas geleverd nadat het verschuldigde bedrag volledig en zonder inhouding is voldaan.

4.3 Masters in Export behoudt zich het recht voor om maandelijks te factureren voor het leveren van diensten voor een tijdsperiode van meer dan een maand.

4.4 Bij niet betaling, onvolledige betaling of niet tijdige betaling heeft Masters in Export het recht om de levering van diensten of producten op te schorten.

4.5 Eventuele bankkosten en wisselkoersverschillen bij de betaling van de factuur komen voor rekening van de klant.

4.6 De klant heeft recht op terugbetaling voor niet of onvolledige geleverde diensten of producten of tekortkomingen hierin.

4.7 Het recht op terugbetaling is gemaximaliseerd tot het door de klant betaalde bedrag na aftrek van de in kader van de afhandeling van het terugbetalingsverzoek gemaakte kosten.

5. Geschillen

5.1 Alle geschillen die zouden kunnen opkomen als gevolg van de geleverde diensten, producten en/of deze algemene voorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Den Haag.

5.2 Voorafgaand eventuele juridische stappen zal worden getracht geschillen op minnelijke wijze op te lossen zonder de rechten van de betrokkenen te beperken.

5.3 De juridische relatie, afspraken en overeenkomsten tussen de klant en Masters in Export worden beheerst door het Nederlandse recht.

5.4 De meest recente Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden en overeenkomsten prevaleert boven alle andere versies bij geschillen.

6. Overig

6.1 Bepalingen die een Nederlandse rechtbank ongeldig verklaart, in strijd met de wet zijn of anderszins onuitvoerbaar zijn, tasten de werking en geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

6.2 Indien Masters in Export ervoor kiest om op een bepaald moment bepaalde rechten die uit deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst, afspraak of rechtsgrond voortvloeien, niet af te dwingen, behoudt Masters in Export het recht om deze rechten op enig ander moment af te dwingen.